dimarts, 7 de juliol de 2020

LLISTATS DE LES ASSIGNACIONS DE LA PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21


A continuació publiquem la llista dels alumnes assignats al centre en primera petició.


Pel que fa a als llistats, és d’aplicació el règim de recursos i reclamacions previst  a l’article 23 del Decret 75/2007, de 27 de març, i l’article 12 de la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer de 2020 
Contra els acords i les decisions sobre l’admissió d’alumnat en centres públics es pot interposar recurs d’alçada davant la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació. El termini s’inicia el 8 de juliol de 2020(*).